Vedtægter

Vedtægter for Tisvildeleje Kajak Klub

§ 1 . Klubbens navn og hjemsted.

Stk. 1 Klubbens navn er Tisvildeleje Kajak Klub (TKK). Hjemsted er Gribskov Kommune. Klubben er stiftet den 01.08.2013.

§ 2. Klubbens formål.

Stk.1 Tisvildeleje Kajak Klub er en havkajakklub hvis formål er, at tilbyde og fremme enhver form for havkajaksport og at være samlingssted for havkajaksportens udøvere. Udgangspunktet i Tisvildeleje Kajak Klub er at alle aktive medlemmer har en DKF grundinstruktion, og enten frigivet/ frisejlet fra TKK eller en anden kajakklub.

Stk. 2 Klubben er medlem af Dansk Kano‑ og Kajakforbund og underlagt dets love og bestemmelser.

Stk. 3 Klubben er godkendt som ”Folkeoplysende Forening” af Gribskov Kommune.

Stk. 4 Foreningen bygger på frivillige, forpligtende fællesskaber båret af det enkelte medlems lyst, glæde og engagement.

§ 3. Aktive medlemmer.

Stk. 1 Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver der er fyldt 15 år, frigivet/ frisejlet i havkajak fra en anden kajakklub , eller som ved indmeldelse i TKK skriftligt har aftalt at gennemføre et frigivelsesforløb. Som medlem skal man tillige kunne tilslutte sig klubbens formål. Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser. Alle aktive medlemmer har stemmeret.

Stk. 2 Frigivelse ( roning uden ledsagelse) kan opnås i TKK gennem TKK´s eksterne samarbejdspartner. Et nyt medlem uden frigivelse/ frisejling skal ved indmeldelse i TKK have lavet en skriftlig aftale med en eksterne samarbejdspartner om et frigivelsesforløb, som skal være gennemført og bestået inden 4 måneder fra indmeldelse i TKK. Hvis medlemmet ikke inden den tid har gennemført og bestået det frigivelses-forløb kan TKK´s bestyrelse ekskludere det pågældende medlem. Et medlem har dog ifølge § 7 stk. 3 & 4, ret tilat få sin eksklusion prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 3 Nye medlemmer udfylder og underskriver indmeldelsesformular.

Stk. 4 Medlemmerne inddeles i følgende kategorier: 1) Aktive medlemmer. 2) Passive/støttemedlemmer. Medlemmer kan kun skifte kategori ved starten af et kalenderår.

§ 4. Passive medlemmer.

Stk. 1 Som passivmedlemmer kan optages personer eller firmaer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret, og de kan heller ikke deltage i roningen. Kontingentet er fastsat til 50% af normalkontingent for aktive medlemmer.

§ 5. Klubfaciliteter.

Stk.1 Tisvildeleje Kajak Klub har til huse i eget klubhus på Tisvildeleje strand nr. 22. Klubhuset benyttes kun af medlemmer af TKK enten som udgangspunkt for roture eller i forbindelse med sociale arrangementer i klub-regi.

. Stk.2 Klubhuset står under medlemmernes beskyttelse, og det forventes, at alle bidrager til at opretholde et godt miljø, herunder deltager i rengørings-, vedligeholdelses- og andre tilsvarende aktiviteter. Husudvalget har i klubhuset ophængt regler for brug af huset som medlemmerne skal overholde.Uden for brugstid skal klubhuset være aflåst. Dette gælder i enhver tilstand, hvor huset er forladt, Kode til lås på klubhus oplyses af bestyrelsen ved indmeldelse.

§ 6. Bådplads.

Stk. 1 Tisvildeleje Kajak Klub har ikke muligheder for at stille bådplads til rådighed for medlemmerne. De bådpladser som forefindes på stranden i Tisvildeleje bestyres af Tisvildeleje Bådelaug. For at have en båd/kajak liggende permanent på stranden kræves medlemskab af Tisvildeleje Bådelaug.

Stk. 2 Tisvildeleje Kajak Klub råder tillige over et antal klubkajakker som kan reserveres gennem TKKs hjemmeside i perioden fra standerhejsning til standerstrygning. Regler for lån af klubkajakken fremgår af særskilt informationsskrivelse.

§ 7. Kontingent.

Stk. 1 Det årlige medlemskontingent fastsættes på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling før 1. april.

Stk. 2 Der udsendes opkrævninger til medlemmer 1. april med forfaldsdato 14. april. Efter betalingsfristens udløb fremsender kassereren en rykkerskrivelse med en ny betalingsfrist. Overholdes denne betalingsfrist ikke, betragtes medlemmet med udmeldt fra betalingsfrist dato.

Stk. 3 Hvis en person, der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode

§ 8. Udmeldelse.

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer p.g.a. aktiviteter der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser, herunder brug af stoffer, der er opført på DIF’s dopingliste.

Stk. 3 Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 9. Ordinær generalforsamling.
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.
Indkaldelsen skal annonceres/udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden er:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Eventuelle beretninger fra udvalg.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af formand

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleant.

Vag af revisor.

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt.

Stk. 3. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt medlem.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er til stede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelingt flertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af samtlige af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 15. februar før generalforsamlingen.

Stk. 6. Ved generalforsamlingen føres refererat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 21 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/4 af de aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende sammensætning: Formand (valgt af generalforsamlingen), næstformand, kasserer og eventuelt 1-2 bestyrelses-medlemmer. Omkonstituering kan finde sted efter behov når der er flertal for det i bestyrelsen. I perioder hvor formandsposten er vacant indtræder næstformanden som konstitueret formand. Hvis formanden fratræder inden næste ordinære generalforsamling sættes formandsposten på valg ved den følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Valgperioden er 2 år. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert 2. år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges året efter. Endvidere kan der på generalforsamlingen vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt formanden eller næstformanden. Beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens ( eller i hans fravær næstformandens) stemme afgørende for afstemningens udfald.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og kassereren i forening. Der skal føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 5 For samarbejdet med en ekstern frigivelsesaktør gælder det, at medlemmer, ejere og interessenter af de pågældende eksterne samarbejdspartner kan blive menige medlemmer af TKK med almindelig stemmeret, men ingen af de nævnte parter kan på noget tidspunkt sidde i bestyrelsen for TKK.. Det er et krav at mindst én person som enten er ejer eller i ledelsen af den eksterne samarbejdspartner skal være medlem af TKK. For samarbejdet mellem TKK og en ekstern samarbejdspartner gælder det at der alene er tale om et formelt samarbejde mellem to juridisk adskilte parter.

§ 12. Regnskabet.

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Bestyrelsen er forpligtet til at være løbende orienteret om foreningens økonomiske status. Revisoren er ansvarlig for dets rigtighed.

Stk. 3 Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 4 Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 5 Revisoren er et på den ordinære generalforsamling valgt medlem, der vælges for 2 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

§ 13. Bestemmelser og reglementer.

Stk. 1. Bestemmelser og reglementer, der fastsættes af bestyrelsen, opslåes i klubhuset og evt. hjemmeside.

§ 14. Persondataforordningen af 25. maj 2018’

Stk 1. TKK overholder Persondataforordningen, og har udarbejdet et regelsæt for behandling af personoplysninger samt oplysninger om privatlivspolitik. Dette regelsæt sendes til nye medlemmer og kan læses på klubbens hjemmeside.

§ 15. Opløsning af klubben.

Stk. 1 Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3 Ved opløsning af klubben skal evt. formue overdrages til foreningen Tisvildeleje Molens Venner FMBA.

Seneste ændring foretaget ved generalforsamling i TKK den 9. marts 2019

SH/ 08.04.2019